Trứng cút bắc thảo chưa cạo trấu – Hộp 25 Trứng

90,000.00 89,000.00

Mã sản phẩm: Z1
Kích thước:1x2x3
Số lượng: 12 trứng